Net zoals Rugby Nederland vinden we dat rugby je drijft, je vormt en je beweegt. Respect, discipline en kameraadschap zijn kernwaarden die we binnen en buiten het veld als RCW’ers laten zien. We zijn een open en sociale vereniging. Dames en heren zijn gelijkwaardig binnen de vereniging; in het bestuur, samen op trip en in alle onderdelen van het verenigingsleven. Wij zijn ook een veilige vereniging, waar je kunt zijn wie je bent en waar iedereen meedoet ongeacht geloof, geaardheid, geslacht of gender. En we zijn een internationale vereniging, een thuis ver van huis. Waar Engels wordt gesproken indien nodig en waar de deur openstaat. We zijn ook een sport en een vereniging waar kinderen terecht kunnen die in andere sporten uitvallen. Bijvoorbeeld door lichaamsbouw. Door de specifieke posities binnen een rugbyteam zijn alle typen lichaamsbouw en motoriek nodig. De combinatie met de kernwaarden respect en discipline maakt dat rugby een sport is waar alle kinderen meedoen.

RCW wil dan ook meer zijn dan het spelen van rugby op het (trainings) veld. We bieden naast sportactiviteiten een verenigingsleven waaruit leden op sociaal vlak en betekenisvol voldoening halen. Een vereniging vóór en dóór leden, waar we trots op zijn en die haar rugbywaarden uitdraagt naar de stad en naar de regio.

Just like Rugby Netherlands, we believe that rugby drives you, shapes you and moves you. Respect, discipline and camaraderie are core values that we show on and off the field as members. We are an open and social association. Ladies and gentlemen are equal within the association; in the board, together on trips and in all parts of the association. We are also a safe association, where you can be who you are and where everyone participates regardless of religion, orientation, sex or gender. And we are an international association, a home away from home, where English is spoken if needed and where the door is open. We are also a sport and an association where children who drop out in other sports can go, for example because of physique. Due to the specific positions within a rugby team, all types of builds and motor skills are required. The combination with the core values of respect and discipline makes rugby a sport in which all children participate.

RCW wants to be more than just playing rugby on the (training) field. In addition to sports activities, we offer an association life from which members derive social and meaningful satisfaction. An association for and by members, of which we are proud and which promotes its rugby values to the city and to the region.