Geslaagde Oudeballendag 2023

Zondag 7 mei, exact op de 53e verjaardag van de club, werd dit jaar de Oudeballendag gehouden. Deze zag er in verschillende opzichten wat anders uit dan voorgaande jaren. Allereerst was de OB dag deze keer ruim op tijd aangekondigd en hadden de oudleden meerdere herinneringen ontvangen. Of hiermee werd ingespeeld op het op leeftijd raken van de OB populatie, werd niet uitgesproken, maar de ruime opkomst had waarschijnlijk wel een relatie met de verbeterde communicatie. Een vroeger weleens gehoorde opmerking ‘als de jonkies perse de wedstrijd willen winnen, kunnen ze beter de OB dag achteraf aankondigen’, ging deze keer zeker niet op. Ook de aanvullende promotie-activiteiten van o.a. Tjitze en Hanneke droegen zeker bij aan de mooie opkomst. 

Terwijl de evenementencommissie van RCW druk was met het opzetten van het veld en de bar bij het veld, druppelden de OBen binnen en werden de eerste herinneringen opgehaald onder het genot van koffie en een broodje. Daarna was het tijd voor de wedstrijden. Waar bij de mannen de OBen vorig jaar haast jonger waren dan de huidige RCW spelers, was het dit jaar meer evenwichtig verdeeld. De OBen namen een voorsprong in de eerste helft, gebruik makend van hun surplus aan ervaring en gewicht, maar de jonkies wisten dit in de tweede helft om te draaien en trokken met hun superieure fitheid de wedstrijd deze keer naar zich toe. Wellicht meest opvallend was dat in deze wedstrijd 2 scheidsrechters uitvielen met spierblessures; het tempo was dan ook moordend.

Vervolgens waren de vrouwen aan de beurt en het was duidelijk te zien dat het vrouwenrugby bloeit in Wageningen. Waar vorig jaar een touch wedstrijdje werd gespeeld met een kleine groep, stonden er deze keer bijna twee volledige teams op het veld. Tussen de wedstrijden door was er ook nog tijd om even samen een uitstapje te maken naar de boom die in 1992 was geplant toen Hans Slotboom 50 werd en daar een bord bij te plaatsen ter herinnering aan het feit dat we vorig najaar zijn 80ste verjaardag met een wedstrijd en feest hebben gevierd.

Na de wedstrijden verplaatste de meute zich geleidelijk naar het clubhuis, waar een andere vernieuwing om aandacht vroeg. Met het doel de verschillende generaties RCWers wat meer met elkaar in contact te brengen had de organisatie een RCW geschiedenisquiz in elkaar gezet, waarbij werd aangeraden om een divers team samen te stellen. Vragen gingen van 1970 tot 2022 en besloegen onderwerpen als trainers, successen, bestuurders, derde helften en trips. Onder leiding van quizmaster Richard werden 20 meerkeuzevragen afgewerkt, waarna uiteindelijk een team met een weinig correcte, gelukkig in het Chinees gespelde naam de winst in de wacht sleepte met 15 goede antwoorden. De echte winnaar was waarschijnlijk het team met de naam ‘Rondje van Richard’, hetgeen geschiedde. Tussen de quiz perikelen door nam voorzitter Irene nog het woord en praatte de OBen kort en bondig bij over de stand van zaken van de club. Ook maakte ze van de gelegenheid gebruik om de oprichting van een Club van 50 aan te kondigen, met als doel de band  van RCW met haar oudleden verder te versterken; meer hierover zal volgen in de nieuwsbrieven.

Tenslotte was er tijd en ruimte om te zingen en verder te drinken, waarbij m.n. de dames lieten zien dat ze weer met velen zijn en graag en veel zingen. Enkele dappere pogingen van aanwezige herenzangers werden op gepaste wijze beantwoord, zodat het snel duidelijk werd wie deze derde helft ging winnen. Gelukkig was er buiten het clubhuis ook voldoende gelegenheid om een rustig gesprek te voeren voor wie niet meer de behoefte voelde zich in dit verbale geweld te mengen. Zo ging de middag snel voorbij en ging eenieder meer of minder vermoeid huiswaarts. Op naar volgend jaar in de opmaat naar het 55 jaar RCW lustrum in 2025!

Sunday May 7, exactly on the 53rd birthday of the club, the Oudeballendag was organised again. This one looked a bit different from previous years in several respects. First of all, the OB day was announced well in time this year and the former members received several reminders. Whether this responded to the aging of the OB population was not clear, but the large turnout was probably related to the improved communication. A previously heard comment ‘if the youngsters absolutely want to win the competition, they had better announce the OB day afterwards’, certainly did not apply this time. The additional promotional activities by among others Tjitze and Hanneke certainly contributed to the good turnout.

While the RCW events committee was busy setting up the field and the bar at the field, the OBen trickled in and the first memories were reminisced over coffee and a sandwich. Then it was time for the games. Where the men’s OBs were almost younger than the current RCW players last year, this year it was more evenly distributed. The OBs took a lead in the first half, using their surplus experience and weight, but the youngsters managed to turn this around in the second half and took the game this time with their superior fitness. Perhaps most striking was that in this match 2 referees fell out with muscle injuries; the pace was killer.

Then it was the women’s turn and it was clear to see that women’s rugby is flourishing in Wageningen. Where last year a touch match was played with a small group, this time there were almost two full teams on the field. In between the games there was also time to take a trip together to the tree that was planted in 1992 when Hans Slotboom turned 50 and to place a sign to commemorate the fact that we celebrated his 80th birthday last autumn with a competition and party.

After the games, the crowd gradually moved to the clubhouse, where another innovation demanded attention. With the aim of bringing the different generations of RCWers into contact with each other, the organization had put together an RCW history quiz, in which it was recommended to put together a diverse team. Questions ran from 1970 to 2022 and covered topics such as trainers, successes, directors, third halves and trips. Under the supervision of quizmaster Richard, 20 multiple choice questions were completed, after which a team with a name that was not very correct, fortunately spelled in Chinese, won with 15 correct answers. The real winner was probably the team called ‘Rondje van Richard’, which happened. In between the quiz vicissitudes, chairman Irene took the floor and briefly updated the OBen about the state of affairs of the club. She also took the opportunity to announce the formation of a Club of 50, with the aim of further strengthening RCW’s bond with its former members; more about this will follow in the newsletters.

Finally there was time and space to sing and continue drinking, especially the ladies showed that they are many again and like to sing a lot. Some valiant attempts by the gentlemen singers present were answered appropriately, so that it quickly became clear who was going to win this third half. Fortunately, outside the clubhouse there was also ample opportunity to have a quiet conversation for those who no longer felt the need to get involved in this verbal violence. So the afternoon passed quickly and everyone went home more or less tired. On to next year in the prelude to the 55th anniversary of RCW in 2025!