Voorrondes NK 7s Junioren

Toen de aankondiging van de NK 7’s in de bus viel was er aarzeling om in te schrijven. Best wel lang eigenlijk, maar uiteindelijk gaven alle spelers aan wat ze wilden en hadden we 11 spelers, een veld en een ref. Dus…… inschrijven! Qua timing best laat, een vakantie dwarsboomde het samen te trainen, maar na de vakantie kwam het er dan toch van.

Zaterdag 13 mei 2023 was het zover. De vier teams uit onze poule kwamen bij De Wild Rovers (partner van RCW in clusterteam De WiWa’s) te voorschijn in het zonnetje op het veld. The Rams, The Pickwick Players, RC Zwolle en De WiWa’s hadden er zin in. Er zou een halve competitie gespeeld worden, met daarna nog voor de glorie nr.1 tegen nr.2 en nr.3 tegen nr.4. De hoogst geplaatsten gaan 20 mei naar Amsterdam voor de finale. Eén team had vandaag de gok genomen om meer spelers mee te nemen dan toegestaan (bij 7’s max 12 spelers) om met minder vermoeide spelers te kunnen spelen, maar dat stuitte op de onverzettelijke organisatie (lees: Liesbeth) die als enige optie gaf dat het surplus aan spelers uitgeleend mocht worden om minder rijkbedeelde teams aan te vullen. Het voorstel werd schoorvoetend aangenomen, maar de leenspelers hebben zich fantastisch ingezet voor hun adoptieteams!

En daar kwam het “dieselteam” De WiWa’s het veld op. Vlot wisselen (volgens de regels max. 5x) zorgde dat vermoeidheid zoveel mogelijk bestreden werd, want 2×7 minuten met 7 spelers een heel veld bespelen is zwaar. Hun wedstrijden lieten een prachtige leercurve zien: ze groeiden in hun spel, maar ook in hun vermoeidheid! Tries werden over en weer gemaakt en De WiWa’s werden steeds gevaarlijker. De toeschouwers kregen mooie acties te zien, Matz was de eerste die over de try-line rende en scoorde; Thijs ging steeds harder lopen, werd steeds scherper en scoorde; Bram profiteerde van nieuwe noppen en scoorde; en Joep liet zich voort schreeuwen, rende tussen de palen door en scoorde. Tegenstanders kregen steeds meer moeite om de WiWa’s te ontwijken. Side-step werd het woord van de wedstrijden. Tactieken om van te smullen, zo mooi om te zien (voorbeeld: 1 speler met bal richting try-line, 2 tegenstanders erachteraan, daarachter een teamgenoot, 1e speler laat zich “pakken”, werpt bal over tegenstanders naar teamgenoot welke scoort, zie je het voor je?). Alle spelers draaiden op volle kracht en hielden hun ogen op elkaar gericht. De coach schreeuwde zich samen met de toeschouwers hees om ze door hun vermoeidheid heen te helpen. De wedstrijden vorderden, de vermoeidheid dus ook en de blessures namen toe. Jairo rende op topsnelheid richting try-line en werd keihard uit getackeld en kon door een schouderblessure het veld niet meer in. Schaafwonden, blauwe plekken, enkel-  en knieletsel, alle teams hadden er mee te maken. Maar wat was het mooi om te zien, er was geen onvertogen woord op het veld te horen en een algemeen gevoel van “wij hebben er zin in” was voelbaar. Snel spel, groeien en afsluiten met een gewonnen 4de wedstrijd! En dan als laatste: broodje knakworst met een halve fles currysaus.

Goede organisatie, prachtig weer en mooi spel, volgend seizoen weer?

When the announcement of the NK 7s came in the mail, there was some hesitation to register. This actually took a while, but in the end all players indicated what they wanted and we had 11 players, a field and a ref. So…… we registered! Quite late in terms of timing, a holiday prevented us from training together, but after the holiday we finally managed.

Saturday, May 13, 2023 was the day. The four teams from our group appeared on the field at De Wild Rovers (partner of RCW in cluster team De WiWa’s). The Rams, The Pickwick Players, RC Zwolle and De WiWa’s were looking forward to it. Half a competition would be played, with then for the glory nr.1 against nr.2 and nr.3 against nr.4. The highest placed will go to Amsterdam on May 20 for the final. One team had taken the gamble today to bring more players than allowed (with 7’s max 12 players) in order to play with less tired players, but that came up against the unyielding organization (read: Liesbeth) who gave the only option that it surplus of players could be loaned out to supplement less well-endowed teams. The proposal was reluctantly accepted, but the loan players did a fantastic job for their adoption teams!

And that’s where the “diesel team” De WiWa’s came onto the field. Smooth changes (according to the rules max. 5x) ensured that fatigue was combated as much as possible, because playing an entire field for 2×7 minutes with 7 players is tough. Their matches showed a wonderful learning curve: they grew in their game, but also in their fatigue! Tries were made back and forth and the WiWa’s became more and more dangerous. The spectators got to see some nice moves, Matz was the first to run over the try-line and score; Thijs ran faster and faster, became sharper and scored; Bram took advantage of new studs and scored; and Joep let himself be shouted on, ran between the posts and scored. Opponents found it increasingly difficult to avoid the WiWa’s. Side-step became the word of the competitions. Tactics to feast on, so nice to see (example: 1 player with ball towards the try-line, 2 opponents behind, behind that a teammate, 1st player lets himself be “grabbed”, throws ball over opponents to teammate who scores, you see it for you?). All players were running at full power and keeping their eyes on each other. The coach shouted hoarsely along with the spectators to help them through their fatigue. The games progressed, so did the fatigue and the injuries increased. Jairo ran at top speed towards the try-line and was tackled hard and was unable to enter the field due to a shoulder injury. Abrasions, bruises, ankle and knee injuries, all teams had to deal with it. But how beautiful it was to see, not a word of displeasure was heard on the field and a general feeling of “we are looking forward to it” was palpable. Quick play, grow and finish with a 4th game win! And finally: a sausage sandwich with half a bottle of curry sauce.

Good organization, beautiful weather and great game, next season again?