Opening veld Ede

Zaterdag 23 maart was de dag waar, zeker binnen de commissie Ede, al geruime tijd rumoer over was: de opening van de eigen rugby-pitch. De voorgaande vrijdagavond waren drie auto’s en twee aanhangers door een flink aantal vrijwilligers volgeladen, om zaterdagochtend om 7.30 te beginnen met opbouwen op het nieuwe veld in Ede. Zonder al te veel tegenslag stond er om 9.00 een mooi rugby spektakel klaar met Turven- en Benjamins-velden, luchtkussens, kruip en sluip aanhanger, horeca tenten en zelfs een waar terras met picknick tafels. Daarnaast verkocht onze eigen Ruben Kuster poffertjes, gesponsord door de Panoramahoeve in Bennekom, om geld in te zamelen voor de Alpe d’HuZes, waar hij dit jaar aan meedoet.

Langzamerhand kwamen de eerste Gelre clubs binnen druppelen en werd er positief gereageerd op deze ontwikkeling binnen RCW. Om 9.30 werden de coaches en scheidsrechters nog bij elkaar geroepen voor een briefing van de bond om extra aandacht aan het thema kameraadschap te geven, en om 9.40 gingen de wedstrijden los. Helaas vond men toen van boven dat het zonnetje wel genoeg had geschenen en viel er naast wat regen zo nu en dan zelfs wat hagel uit de lucht. Maar onze stoere Turven en Benjamins lieten zich hierdoor niet weerhouden het beste van zichzelf en het team te laten zien.

Toen de wedstrijden gestreden waren was het tijd voor de echte opening. Peter de Pater, de wethouder van sport en locoburgemeester van Ede, had hiervoor zijn beste pak aangetrokken en sprak samen met onze voorzitter Sander Dijkslag de menigte kort toe, waarna alle kinderen op de try-line gingen staan. Nadat wethouder de Pater aftelde werd een ‘Hollandse Leeuwen’ ingezet om samen met de kinderen door het lint te rennen. Dit werd vergezeld door een luide knal van zes confetti kanonnen, waarmee de opening een feit was.

Toen de meeste confetti was opgeruimd en het veld herschikt, konden de Cubs aftrappen. De tegenstander, DIOK uit Leiden, stond helaas op de Zoom in Wageningen, maar door goede begeleiding van Adriaan stonden ze toch 15 minuten voor kick-off op het veld. De scheids gaf ze vervolgens nog 10 minuten extra, waarna de wedstijd dan echt kon beginnen (dat gaf de organisatie nog wat tijd om confetti uit de bomenhaag plukken, want die was over het hek gewaaid en dat kun je niet in de natuur achterlaten). Ondanks de regen bleef er toch een gezellige hoeveelheid toeschouwers dapper naar onze Cubs kijken en aanmoedigen. Hierdoor leken ze extra gemotiveerd om deze wedstrijd te winnen en dat deden ze ook – de eerste wedstrijd gespeeld in Ede is gewonnen door RCW, goed gedaan Cubs!

Daarna was het de beurt aan de Junioren die het geluk hadden om te spelen tegen de nummer 1 van de competitie, the Dukes. Deze waren letterlijk en figuurlijk een maatje groter en lieten met mooi lijnspel en stevig voorwaartse druk zien dat ze niet voor niets nummer 1 waren. Straf gestreden Junioren!

Na de derde helft rituelen moest er alweer afgebroken worden en konden de auto’s en aanhangers weer terug naar Wageningen en konden we we terugkijken op een mooie rugby dag in Ede. En maandag stond er een mooi artikel in de Gelderlander.

We zijn een ieder die mee heeft geholpen heel erkentelijk voor de hulp. Naast de verschillende ouders van de Edese jeugd ook de hulpouders van de verschillende teams, Peter met de spullen van de scouting, Plien voor de gebakken hamburgers , de mannen van de Friday Night Touch en verschillende trainers/coaches. We hebben meerdere keren en van verschillende kanten gehoord dat dit als bijzonder wordt gezien – saamhorigheid, en gezelligheid, gecombineerd met de schouders eronder en een leuke dag hebben met zijn allen. Top!

Saturday, March 23, was the day that had buzzed about for quite some time, especially within the Ede committee: the opening of our own rugby pitch in Ede! The preceding Friday evening, three cars and two trailers were loaded by a large number of volunteers, to start setting up on the new field in Ede on Saturday morning at 7.30. Without too much setback, a beautiful rugby spectacle was ready at 9.00 with Turven and Benjamins fields, inflatables, a crawl-and-sneak trailer, catering tents and even a real terrace with picnic tables. In addition, our own Ruben Kuster sold poffertjes, sponsored by the Panoramahoeve in Bennekom, to raise money for the Alpe d’HuZes, in which he participates this year.

Gradually the first Gelre clubs started trickling in and there was a positive response to this development at RCW. At 9.30, the coaches and referees were called together for a briefing from the association to pay extra attention to the theme of camaraderie, and at 9.40 the matches started. Unfortunately, higher powers believed that the sun had shone enough, so in addition to some rain, every now and then even some hail fell from the sky. But our tough Turven and Benjamins did not let this stop them from showing the best of themselves and the team.

When the matches were over it was time for the real opening. Peter de Pater, the councilor for sports and deputy mayor of Ede, put on his best suit and, together with our chairman Sander Dijkslag, briefly addressed the crowd, after which all the children stood on the try-line. After councilor De Pater counted down, a ‘Dutch Lions’ was organized to run through the ribbon together with the children. This was accompanied by a loud bang from six confetti cannons, marking the opening.

Once most of the confetti had been cleared and the field rearranged, the Cubs were able to kick off. The opponent, DIOK from Leiden, was unfortunately at the Zoom in Wageningen, but thanks to good guidance from Adriaan they were still on the field 15 minutes before kick-off. The referee then gave them an extra 10 minutes, after which the match could really start (which gave the organization some time to pick confetti from the tree hedge, because it had blown over the fence and you cannot leave it in nature). Despite the rain, a nice number of spectators continued to bravely watch and cheer on our Cubs. This made them seem extra motivated to win this match and they did – the first match played in Ede was won by RCW, well done Cubs!

Then it was the turn of the Juniors who were lucky enough to play against the number 1 of the competition, the Dukes. These were literally and figuratively a size bigger and showed with beautiful lines and strong forward pressure that they were number 1 for a reason. Well fought Juniors!

After the third half , everything had to be dismantled and the cars and supporters could return to Wageningen. We could look back on a beautiful rugby day in Ede, which was underlined by a nice article in the Gelderlander on Monday.

We are very grateful to everyone who helped. In addition to the various parents of the Ede youth, also the assistant parents of the various teams, Peter with the scouting equipment, Plien for the hamburgers, the men of the Friday Night Touch and various trainers/coaches. We heard several times and from different sides that this is seen as special – togetherness and conviviality, combined with putting your shoulders to the wheel and having a fun day together. Top!