Hoek van Holland Jeugdbeachrugby

Waar de senioren elk jaar Ameland onveilig maken (dit jaar in het weekend van 10 juni), neemt de jeugd traditioneel deel aan het Hoek van Holland Jeugdbeachrugby-toernooi, dit jaar 3-4 juni. Voor de Turven en Benjamins is dat een eendaags toernooi op zaterdag, de oudere jeugd speelt zondag ook nog een paar wedstrijden. Nieuw was dat de oudere jeugd overnachtte op een camping (in plaats van het gezellige maar vaak wat rumoerige rugbyveld van RC The Hookers), waarbij een aantal begeleiders een indrukwekkende BBQ in elkaar gezet hebben en iedereen op tijd naar bed kon. Zondagochtend werd zelfs de verjaardag van Daan Teunissen gevierd op het campingveld!

Hieronder wat sfeerimpressies van de verschillende teams:

Benjamins: met een enthousiaste groep kinderen en ouders afgereisd naar Hoek van Holland. Samen met de Pigs uit Arnhem vormden we twee Benjamin teams, die zeer goed opgewassen waren tegen de clubs uit de Randstad. Helaas tweemaal nipt verloren, maar daarnaast ook twee keer dik gewonnen. De kinderen waren ontzettend fanatiek en genoten ontzettend op het zand. Zowel tijdens de wedstrijden als in de tijd ertussen. Heerlijk rennen, stoeien en spelen met leeftijdsgenoten. Moe maar voldaan kreeg iedereen een mooie medaille na de laatste wedstrijd. Zeker voor herhaling vatbaar!

Mini’s: RC Wageningen heeft laten zien met sportief spel heel ver te kunnen komen. Uitdagende tegenstanders kregen in de return te maken met snel lerende Wageningse Mini’s. Mooi om te zien dat alle RCW teams, van jong tot oud, elkaar kwamen aanmoedigen!

Cubs: ‘s ochtends voor dag en dauw vertrekt het paarse rugbylegioen naar het zonovergoten Hoek van Holland. De Cubs gaan met 24 andere teams de strijd aan. De eerste wedstrijd is het nog even inkomen en verliezen ze nipt met 6-5 van de Wild Rovers. Daarna verslaan ze de Duuvels, The Pigs, Hoek van Holland, De Bokkerijders en blijven ongeslagen tot de halve finale. ‘s Avonds de tenten opzetten en heerlijk genieten van de goedverzorgde BBQ met als klapstuk “Tomahawk steak” professioneel bereid door Masterchef Reijer. De mini’s liggen op een mooie tijd op bed; de rest wat later… We trotseren een koude nacht, en beginnen fris (nou ja, soort van) de ochtend met een groot assortiment aan ontbijtmogelijkheden, zelfs aan de koffie (voor al onze vrijwillige begeleiders) is gedacht.

We eindigen na nog drie wedstrijden als tweede in de poule en strijden zondag in de volle zon om de 5e tot 8e plek. Na een dag zijn we alle ballen (we hadden er 1 mee) alweer kwijt. Daar moet Chris niets van weten en die zorgt eigenhandig voor onze nieuwe warming-up bal! De Delftse Cubs zijn in de halve finale letterlijk een maatje te groot, maar door een hard bevochten winst van 8 tegen 7 op de Oisterwijk Oysters in de finale speelronde uiteindelijk een mooie en welverdiende 7de plek! De Wageningse Cubs spelen dit seizoen op het veld en het strand in de subtop mee.

We kijken terug op een prachtige beach tweedaagse!!! RCW Wageningen heeft zich van zijn sportieve en strijdlustige kant laten zien

Junioren: prachtig zonnig weer, met genoeg wind om het fris te houden. Krachtig rugbyspel in hoog tempo. Vier Rotterdamse Junioren-Bowl-wezen geadopteerd die onze Junioren opzweepten – en op zaterdag alles gewonnen! Na de laatste wedstrijd met de tenen de koude zee in, duurde niet lang of toch lag iedereen al dan niet gejonast helemaal in het water. Vervolgens rustig sloffend naar de camping, waar eerder al de kleine tenten waren opgezet door begeleiders. De junioren hebben zelf hun eigen tent opgezet waarin ze allemaal aan hun slaap konden toekomen, als team. De begeleiding zorgde voor de catering, BBQ en grote hoeveelheden vlees, salades en stokbrood, met als toetje het kunstwerk van Reijer. Zondagochtend starten de Junioren als poule-leider, en alleen in de finale moest de overwinning worden gegund aan de Dukes. Gefeliciteerd met de tweede prijs!

Colts: de Colts waren op vrijdag naar Hoek van Holland vertrokken om alvast de sfeer te proeven (en op zaterdag niet te vroeg op te moeten staan). Ondanks dat liep de eerste wedstrijd een beetje stroef, beachrugby is toch anders dan op het gras. Hierna ging elke wedstrijd soepeler met bij vlagen schitterende combinaties. Na de BBQ ‘s avonds en een naar omstandigheden redelijke nachtrust op zondag weer naar het strand voor een paar spannende partijtjes rugby. Een finaleplaats zat er niet in maar er is weer lekker gerugbyed op het strand!

Where the seniors make Ameland unsafe every year (this year on the weekend of June 10), the youth traditionally participates in the Hoek van Holland Youth Beach Rugby tournament, this year from 3-4 June. For the Turven and Benjamins this is a one-day tournament on Saturday, the older youth also play a few games on Sunday. Jew this year was that the older youth spent the night at a campsite (instead of the cosy but often somewhat noisy rugby field of RC The Hookers), where a number of supervisors put together an impressive BBQ and everyone could go to bed on time. Sunday morning even Daan Teunissen’s birthday was celebrated on the camping field!

Below are some impressions of the different teams:

Benjamins: traveled to Hoek van Holland with an enthusiastic group of children and parents. Together with the Pigs from Arnhem we formed two Benjamin teams, which were very well suited to the clubs from the Randstad. Unfortunately lost twice, but also won twice. The children were very fanatical and really enjoyed the sand. Both during the matches and in the time in between. Enjoy running, frolicking and playing with peers. Tired but satisfied, everyone received a nice medal after the last game. To be repeated!

Minis: RC Wageningen has shown that it can get very far with sporty play. Challenging opponents had to deal with fast-learning Wageningen Minis in the return. Nice to see that all RCW teams, from young to old, came to encourage each other!

Cubs: In the morning before dawn, the purple rugby legion leaves for the sun-drenched Hoek van Holland. The Cubs will compete with 24 other teams. The first game is a bit of an income and they narrowly lose 6-5 to the Wild Rovers. Then they beat the Duuvels, The Pigs, Hoek van Holland, De Bokkedrivers and remain undefeated until the semi-finals. Set up the tents in the evening and enjoy the well-kept BBQ with the highlight “Tomahawk steak” professionally prepared by Masterchef Reijer. The minis are in bed at a good time; the rest a little later… We brave a cold night, and start the morning fresh (well, sort of) with a large assortment of breakfast options, even the coffee (for all our volunteer supervisors) has been thought of.

We finish second in the group after three games and will compete in the full sun on Sunday for 5th to 8th place. After a day we have lost all balls (we had 1 with us). Chris doesn’t want to know about that and he personally takes care of our new warm-up ball! The Delft Cubs are literally a size too big in the semi-finals, but due to a hard-fought win of 8 against 7 over the Oisterwijk Oysters in the final round, a nice and well-deserved 7th place! The Wageningen Cubs are playing in the sub-top this season on the field and on the beach.

We look back on a beautiful beach two days! RCW Wageningen has shown its sporty and combative side

Juniors: beautiful sunny weather, with enough wind to keep it cool. Powerful rugby game at a fast pace. Adopted four Rotterdam Junior Bowl orphans who whipped up our Juniors – and won everything on Saturday! After the last game with toes into the cold sea, it didn’t take long before everyone was completely in the water, whether or not they were joking. Then slowly shuffle to the campsite, where the small tents had already been set up by supervisors. The juniors themselves set up their own tent in which they could all get some sleep, as a team. The supervisor took care of the catering, BBQ and large quantities of meat, salads and baguettes, with Reijer’s artwork for dessert. On Sunday morning, the Juniors start as group leader, and only in the final the victory had to be awarded to the Dukes. Congratulations on the second prize!

Colts: the Colts had left for Hoek van Holland on Friday to get a taste of the atmosphere (and not have to get up too early on Saturday). Despite that, the first match was a bit rough, beach rugby is different from playing on the grass. After this, every match went more smoothly with beautiful combinations at times. After the BBQ in the evening and a reasonable night’s sleep, back to the beach on Sunday for a few exciting games of rugby. A final place was not on the cards, but it was nice to play rugby on the beach again!