Social event Cubs

Vrijdagavond 24 november hadden de Cubs hun “autumn social event”. Aangekomen op de stal werd er pannenkoeken gegeten die door een aantal ouders gebakken waren. Ivo had een tafel klaar gezet met o.a. suiker en stroop. De pannenkoeken smaakten uitstekend; er warden diverse zoete strooisels gebruikt, tot en met pepernoten toe. Er werd gegeten tot de buikjes rond waren en Ivo’s pepernoten bleven maar komen de hele avond….

Daarna werd er een half uurtje rugby theorie gegeven door Thijs. Reijer heeft het hoofd trainerschap overgedragen aan Thijs en die vond het hoog tijd om een aanal theoretische begrippen in het game plan op te nemen. Komende tijd zal bijvoorbeeld de box-kick een actief onderdeel hiervan worden. Naast Thijs kwam ook Rein aan bod om het samenspel tussen wingers en fullback toe te lichten. Met een buikje vol met pannenkoeken konden de Cubs de rust opbrengen om deze zware kost te verteren.

Toen kwam het interactieve deel van de avond. Het idee was opgekomen om een lied te componeren dat gezongen kan worden vóór de wedstrijd of tijdens de derde helft. Na het invullen van een woordwolk, het bepalen van de melodie het en in groepjes uit elkaar gaan om te brainstormen over de tekst is een blauwdruk ontstaan van waaruit we verder kunnen werken aan deze paarse keeltjesschraper.

Toen dat achter de rug was, warden de theorielessen van Thijs en Rein nog omlijst met wat YouTube rugby filmpjes en daarna was het tijd om echt actief te worden. De ‘oudjes’ van de Friday Night Touch waren gearriveerd en door Adriaan uitgedaagd voor een potje Touch tegen de Cubs. Met het veld ruim bezet werd try na try gedrukt en was het 20.00 uur voordat we het wisten. Vermaak voor jong en oud! Helaas was het toen uit met de pret, want de volgende ochtend stond de eerste wedstrijd in de tweede helft van de competitie al weer op de planning in Maastricht. Het was een leuke avond en voor herhaling vatbaar, dus we kunnen niet wachten op de wintereditie!

On Friday evening, November 24, the Cubs had their “autumn social event”. When we arrived at the stable, we ate pancakes prepared by a number of parents. Ivo had arranged a table with sugar and syrup, among other things. The pancakes tasted excellent; various sweet sprinkles were used, including pepernoten. The Cubs ate until their bellies were round and Ivo’s pepernoten kept coming all evening…

Then Thijs gave half an hour of rugby theory. Reijer has handed over the head coaching position to Thijs and he thought it was high time to include a number of theoretical concepts in the game plan. In the near future, for example, the box kick will become an active part of this. In addition to Thijs, Rein discussed the interplay between wingers and fullback. With a belly full of pancakes, the Cubs were able to find the peace and quiet to digest this heavy meal.

Then came the interactive part of the evening. The idea came up to compose a song that could be sung before the match or during the third half. After completing a word cloud, determining the melody and breaking up into groups to brainstorm about the text, a blueprint was created from which we can continue working on this purple throat clearer.

When that was over, Thijs and Rein’s theory lessons were framed with some YouTube rugby videos and then it was time to really get active. The ‘oldies’ of the Friday Night Touch had arrived and challenged by Adriaan to a game of Touch against the Cubs. With the field well occupied, try after try was pressed and it was 8pm before we knew it. Entertainment for young and old! Unfortunately, the fun was over then, because the next morning the first match in the second half of the competition was already scheduled in Maastricht. It was a fun evening and worth repeating, so we can’t wait for the winter edition!