Bevrijdingstoernooi groot succes

Zaterdag 25 mei vond het bevrijdingstoernooi plaats bij Rugby Club Wageningen. Het was een dag waarop ruim 400 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar de hele dag in Wageningen waren voor sportieve onderlinge wedstrijden. Het was duidelijk gezellig druk op sportpark de Zoom!

De stad Wageningen is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. Daarom was de naam van ons jeugdtoernooi snel gekozen: Bevrijdingstoernooi. Een moment in mei waarin we samen in vrijheid een sportieve dag beleven. De vrijheid waarin we nu leven is voor jongeren vanzelfsprekend geworden. We willen op luchtige wijze het bijzondere van deze vrijheid onder de aandacht brengen. We sporten met elkaar, met de kernwaarden waar rugby voor staat: respect, discipline en kameraadschap, in aanwezigheid van het bevrijdingsvuur.

De wethouder sport, Anne Janssen, opende het toernooi samen met Sander Dijkslag, de voorzitter van Rugby Club Wageningen. Een speler uit de jongste leeftijdscategorie, de Turven, mocht hierna het bevrijdingsvuur aansteken. Hij werd hierbij geholpen door twee van de spelers van de Cubs, de oudste jeugd die deelnam.

De hele dag werden mooie wedstrijdjes gespeeld op de verschillende velden. De aandacht ging hierbij vooral uit naar sportiviteit, onderling respect en plezier. De fair play-prijzen werden meegenomen door de meest sportieve teams. Er was ook een prijs voor de beste yell. Bij de jongste teams, de turven, werd deze gewonnen door een team wat een speciale yell had voor een teamgenootje wat er door een gebroken arm niet bij kon zijn.

Dit toernooi kon niet plaatsvinden zonder alle hulp van ouders op die dag. Scheidsrechters, trainers, koffiezetters, broodjessmeerders, toezichthouders, bakkers, helpers: enorm bedankt voor alle hulp!

We kijken als vereniging terug op een mooie dag en gaan ervoor om het bevrijdingstoernooi een traditie te maken in Wageningen.

The liberation tournament took place at Rugby Club Wageningen on Saturday, May 25. It was a day on which more than 400 children aged 6 to 14 spent the entire day in Wageningen for sporting competitions. It was clearly pleasantly busy at De Zoom sports park!

The city of Wageningen is inextricably linked to freedom. That is why the name of our youth tournament was quickly chosen: Liberation Tournament. A moment in May in which we experience a sporty day together in freedom. The freedom in which we now live has become self-evident for young people. We want to draw attention to the special nature of this freedom in a light-hearted way. We play sports together, with the core values that rugby stands for: respect, discipline and camaraderie, in the presence of the fire of liberation.

The sports councilor, Anne Janssen, opened the tournament together with Sander Dijkslag, the chairman of Rugby Club Wageningen. A player from the youngest age category, the Turven, was then allowed to light the liberation fire. He was helped by two of the Cubs players, the oldest youth to participate.

Great matches were played on the various fields all day long. The focus was mainly on sportsmanship, mutual respect and fun. The fair play prizes were won by the most sporty teams. There was also a prize for the best yell. In the youngest teams, the turven, this was won by a team that had a special yell for a teammate who could not be there due to a broken arm.

This tournament could not have taken place without all the help from parents on that day. Referees, trainers, coffee makers, sandwich makers, supervisors, bakers, helpers: thank you so much for all the help!

As an association, we look back on a beautiful day and aim to make the liberation tournament a tradition in Wageningen.